Gå till innehåll

Villkor

CrossFit Värmdö
Allmänna villkor

Följande villkor gäller för alla former av medlemskap hos CrossFit Värmdö och personen som står som namngiven medlem hos CrossFit Värmdö. Villkoren utgör en integrerad del av köpeavtalet. Avtalet kan inte överlåtas till någon annan utan är personligt. Medlemmen har rätt att ta del av verksamhetens utbud under uppgiva öppettider.

Åldersgränsen för tecknande av medlemskap/avtal är 18 år. För avtal med personer ej fyllda 18 år krävs att målsman tecknar medlems avtal samt har betalningsansvar för dennes räkning.

Hälsotillstånd

Varje medlem ansvarar själv för att dennes hälsotillstånd är sådant att medlemmen utan risk kan delta i aktiviteterna på CrossFit Värmdö.

Boxregler

Medlemmen ska kunna uppvisa identifikation när denne vistas i CrossFit Värmdös lokaler. Det är strängt förbjudet att släppa in obehöriga personer i CrossFit Värmdös lokaler. Medlemmen är medveten om och accepterar att CrossFit Värmdö kan komma att installera övervakningskameror utanför och i lokalen.

Alla medlemmar ska ta del av och efterfölja satta boxregler/trivselregler samt efterfölja utryckta instruktioner som gäller utförande och hanterande av utrustning.

Medlemmen ska avboka sig senast 3 timmar innan passet om denne inte har för avsikt/möjlighet att delta.

Uppsägningar och avtalstid

Vid köp/avtal för medlemskap, produkter och avgifter gäller det som vid tillfället presenteras av personal eller via hemsida gällande priser, bindningstider samt övriga förutsättningar.

Löpande månadsmedlemskap med en månads uppsägningstid. Uppsägningarna sker kalendermånadsvis. Tex: du säger upp ditt medlemskap den 12 oktober, ditt medlemskap avslutas då den 30:e november. Betalas via vårt medlemsystem Zoezi. Uppsägning av medlemskap måste ske skriftligen till info@crossfitvarmdo.se.

Personlig träning

Både enstaka och paket om flera PT-timmar faktureras summerat vid köptillfället och inte i samband med nyttjandet.

Betalning

Betalning av månadsavgifter sker via konto/kreditkort och löpande i förskott och dragningar sker från konto/kreditkort mellan den 28-30:e varje månad.

Undantaget om den dagen infaller på en helgdag då betalning kommer att belasta kortet närmaste bankdag innan förfallodagen.

Medlemskap via faktura skickas mellan den 28-30:e varje månad.

Om medel saknas på medlemmens konto/kreditkort dagen för överföring/debitering, skickar bolaget en påminnelsefaktura på till betalning förfallen månadsavgift. Betalas ej påminnelsefakturan inom den angivna betalningsfristen så skickar bolaget skulden till inkasso. Bolaget har rätt att debitera medlemmen faktureringsavgift och påminnelseavgift. Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när i påminnelsefakturan angivet belopp har kommit in på bolagets konto. Om bolaget inte erhåller betalning senast på förfallodagen för påminnelsefakturan har bolaget rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.

Genom medlemmen godkänner villkoren medger medlemmen att uttag får göras från angivet konto/kort på begäran av betalningsmottagaren CrossFit Värmdö för överföring till denne.

Om annan person eller företag som i avtalet påtagit sig betalningsansvar för medlem avbryter betalningarna är medlem solidariskt betalningsansvarig.

Utebliven betalning av medlemskap leder till avstängning av medlemmen.

Prisändringar

Bolaget äger rätt att justera priser per debiteringstillfälle. I samband med att avtalet övergår till ett löpande tillsvidareavtal justeras priset till då gällande prislista.

Ansvar

CrossFit Värmdö ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på medlemmens eller andra besökares tillhörigheter.

Vistelsen i CrossFit Värmdös lokaler samt deltagandet i CrossFit Värmdös aktiviteter sker på egen risk och medlemmen ansvarar själv för att eget hälsotillstånd klarar träning utan risk för egen hälsa. CrossFit Värmdö tar inte ansvar för personskador som uppkommit av oaktsamhet eller olycksfall.

CrossFit Värmdö ansvarar inte för stopp eller begränsningar i verksamheten som orsakas av faktorer utom bolagets kontroll, exempelvis vatten- eller brandskador, lagändringar, strejk/lockout och liknande.

Ändring av schema och öppettider

CrossFit Värmdö förbehåller sig rätten att ändra scheman och antal pass/vecka. Säsongsmässiga förändringar av öppettider/schema annonseras via CrossFit Värmdös hemsida.

Kundens personuppgifter

Medlemmen ansvarar själv för att uppgivna personuppgifter är uppdaterade och korrekta och skall ändras av händelse att dessa inte längre är korrekta. CrossFit Värmdö ansvarar inte för det fall där påminnelser, information och fakturor inte når medlemmen på grund av felaktiga personuppgifter.

Kundregister i databas och integritetspolicy

Medlemmen godkänner genom medlemskapsavtalet lagrande av personuppgifter som krävs för att kunna administrera och driva verksamheten. Medlemmens uppgifter behandlas i enlighet med GDPR.

Vilken data sparas?

För att kunna identifiera dig som kund och betalare hanteras följande:

Namn

Adress

Personnummer

Medlemskap

Beroende på hur du betalar kan följande uppgifter om dig hanteras följande:

Kortuppgifter

Bankkontouppgifter

Personnummer

Faktura-uppgifter, namn och adress

E-post

För att vi ska kunna kontakta dig och för att du ska kunna logga in i systemet hanteras följande:

E-post

Telefonnummer

För vår och er egen statistik hanteras följande:

Pass- och aktivitetshistorik

Incheckningshistorik

Kön

Köphistorik

Medlemskapshistorik

I bokföringssyfte hanterar vi följande:

Köphistorik

Missade betalningar

Hur länge sparas mina uppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge du är kund och medlem hos oss. Därefter kommer vi automatiskt att rensa bort dina uppgifter inom 1 år.

Din betalningshistorik sparas så lång tid som krävs enligt bokföringslagen.

Vilka rättigheter har jag?

Som kund hos oss har du vissa rättigheter när det kommer till hur vi behandlar dina personuppgifter.

Rätt till tillgång – Du kan begära ut ett utdrag med all data som vi har sparat om dig.

Rätt till rättelse – Du har rätt att korrigera den data vi har sparat om dig.

Rätt till radering – Du har rätt att begära total radering av din data från vårt system. OBS, detta går bara göra när du inte längre har ett aktivt avtal med oss.

Rätt till begränsning – Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, t.ex. när du anser att de är felaktiga och begärt rättelse.

Rätt att göra invändningar – Du har rätt att göra invändningar på hur vi hanterar dina personuppgifter, t.ex. kan du neka att dina uppgifter används i direktmarknadsföringssyfte.

Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att få en kopia på din data i ett strukturerat och maskinläsligt format.

Rätt att framföra klagan – Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss på info@crossfitvarmdo.com. Du har även rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

Barnrum

Medlemmar kan lämna sina barn på egen risk i barnrummet vilket är obevakat. CrossFit Värmdö ansvarar inte för barnens säkerhet i barnrummet.

Genom att medlemmen godkänner villkoren godkänner medlemmen att CrossFit Värmdö inte har något ansvar för säkerheten av medtagna barn.

Doping

CrossFit Värmdö förbehåller sig rätten att oanmält godkänna dopingkontroller.

Användande- eller försäljning av dopingklassade preparat eller liknande prestationshöjande medel leder till omedelbar uteslutning från CrossFit Värmdö och ingen återbetalning av medlemsavgift sker. RF´s dopinglista ligger till grund.